วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน
            จากสังคมไทยในปัจจุบัน  สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน  คงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราปฏิเสธไม่ได้  ซึ่งได้แก่เรื่องวัฒนธรรมของไทยกับเยาวชนของไทย  ในอดีตวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


สวธ.หวั่นภูมิปัญญาไทย ใกล้สูญ ชงเสนอยูเนสโกเป็นภูมิปัญญาของโลก


อธิบดี สวธ.เผยภูมิปัญญาไทยหลายด้าน กำลังวิกฤต ใกล้สูญ พร้อมรวบรวมข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติแล้ว 50 รายการ เตรียมเสนอยูเนสโกเป็นภูมิปัญญาของโลก ด้านหมอประเวศ แนะ วธ.ทำแผนที่ภูมิปัญญาไทย
       

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


มหาเวสสันดรชาดก  มหาเวสสันดรชาดก เป็นชาดกเรื่องใหญ่ กล่าวถึงพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ได้บำเพ็ญบารมีอย่างสูงสุด    ยากเกินกว่าจะมีผู้ใดทำได้คือให้บุตรและภรรยาแก่ผู้ที่มาขอ นอกจากนั้นยังบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่อื่นๆครบถ้วนทั้ง 10 ประการ 
จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "มหาชาติ" และการเทศน์เรื่องพระเวสสันดรืก็เรียกว่าเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก